Leveringsvoorwaarden Pattern | Design

Algemeen

Art. 1

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Pattern|Design afgesloten overeenkomsten, voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 2

De opdrachtgever heeft door het aangaan van een overeenkomst met Pattern | Design afstand gedaan van beroep op andere leveringsvoorwaarden.

Art. 3a

Alle offertes en prijsopgaven van Pattern | Design zijn vrijblijvend.

Art. 3b 

Een opdracht kan worden aangevuld of gewijzigd; dit kan ook na aflevering geschieden. Indien hiermee extra tijd, arbeid en/ of materiaal gemoeid is, kunnen de oorspronkelijke prijsopgave(n) en/ of levertijd(en), in overleg met de opdrachtgever worden herzien.

Art. 3c

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Pattern | Design alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, onverminderd het recht van Pattern | Design op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

Uitvoering

Art. 4

De overeengekomen werkzaamheden zullen door Pattern | Design zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Leveringstermijnen worden door Pattern | Design bij benadering en naar beste wensen opgegeven. Pattern | Design is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering ten gevolge van omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals overmacht, onvolledigheid, onjuistheid van de door opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde gegevens.

Art. 5

Pattern | Design zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Verzending

Art. 6

De verzending en het vervoer van producten en van materiaal ter uitvoering van de werkzaamheden geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Art. 7a

Pattern | Design is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van fouten in geleverde producten, tenzij deze te wijten zijn aan haar eigen opzet of grove schuld. In het laatste geval zal de aansprakelijkheid van Pattern | Design zijn beperkt tot het opnieuw kosteloos uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Pattern | Design is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële schade.
Art. 7b

Indien Pattern | Design door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering der overeenkomst, mag zij zich ontslagen achten van verder uitvoering van de overeenkomst. Onder overmacht wordt hier verstaan elke onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering van overeenkomst redelijkerwijze niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Als overmacht zal o.a. gelden: brand, staking en uitsluiting, machinedefect of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate be(i)nvloeden, wanprestaties van toeleveranciers, verkeers- of vervoerstagnatie, of ziekte van de uitvoerder.

Art. 7c

De opdrachtgever vrijwaart Pattern | Design voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Controle en Reclame

Art. 8a

De opdrachtgever verplicht zich ieder door Pattern | Design uitgevoerde opdracht bij aflevering van zaken op volledigheid en juistheid te controleren.

Art. 8b

Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van een leverantie, kunnen worden, kunnen uitsluitend binnen 8 dagen na leveringsdatum schriftelijk, onder opgave van redenen worden ingediend en dan alleen, indien de zaken zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn aangeleverd. Het in behandeling nemen van een reclame voor Pattern | Design schort de verplichtingen van de opdrachtgever, waaronder de verplichting tot betaling niet op.

Prijzen en Facturering

Art. 9a

Betaling dien te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Art. 9b

Indien betaling niet overeenkomstig plaatsvindt, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag incl. BTW en is Pattern | Design gerechtigd de vordering ter incasso over te dragen. Indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven door Pattern | Design, dan is de opdrachtgever gehouden zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten te betalen, welk laatste bedrag gelijk is aan ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag incl. BTW. Deze bepaling laat het recht van Pattern|Design onverlet om de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn, op de opdrachtgever te verhalen.

Art. 9c

Het auteursrecht en de eigendom van de geleverde zaken berust bij Pattern | Design zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht.

Art. 10

De offerte is gebaseerd op de prijs van materialen, loonhoogte, sociale en fiscale lasten zoals die gelden op de offertedatum. Pattern | Design behoudt zich het recht voor een stijging van deze kosten te bereken aan de opdrachtgever, ook indien een vaste prijs is afgesproken.

Intellectuele eigendom

Art. 11a

Alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit activiteiten die Pattern | Design voor opdrachtgever (heeft) verricht, berusten uitsluitend bij Pattern | Design of haar toeleveranciers, behoudens in gevallen de overdracht van de eigendom uitdrukkelijk is overeengekomen.

Art. 11b

Door het geven van een order tot gebruik, verveelvoudiging, reproductie of bewerking van door de Auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht beschermende zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten van derden. Indien de opdrachtgever Pattern | Design opdraagt volgens een bepaalde werkwijze dan wel volgens bepaalde tekeningen c.q. met bepaalde afbeeldingen, logo’s, teksten e.d. te werken, vrijwaart hij Pattern |Design voor aanspraken van derden verband houdende met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.